Saturday, November 16, 2019

Ο πατέρας Σεραφείμ εξηγεί το NDE


Ο πατέρας Σεραφείμ ανέλυσε επίσης τις σύγχρονες θεραπείες της ΝΔΑ. Είδε μέσα τους μηνύματα που αντικατοπτρίζουν την μη Ορθόδοξη, αποκρυφιστική σκέψη για τη μετά θάνατον ζωή. Για παράδειγμα:
1. Δεν χρειάζεται να φοβάσαι τον θάνατο. Οι αντιλήψεις των σύγχρονων NDE δείχνουν ότι ο θάνατος δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε. Ο πατέρας Σεραφείμ ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει λόγος να υποθέσουμε ότι αυτά τα χαρούμενα οράματα δείχνουν πραγματικά τι θα βιώσει η ψυχή, σε μόνιμη βάση, μετά το θάνατο του σώματος.
2. Η κρίση και η κόλαση είναι ανύπαρκτες. Οι ανεκδοτολογικές αποδείξεις από τα NDEs απεικονίζουν την «ύπαρξη του φωτός» ως μια μη κρίσιμη οντότητα που βλέπει τις πράξεις κάποιου, ακόμη και κακές πράξεις, με την εξοργιστικότητα και το χιούμορ. Ο πατέρας Σεραφείμ απάντησε ότι αυτό το τεκμήριο αποφυγής της κρίσης δεν ήταν υποστηρικτικό. Επισήμανε ότι ορισμένοι ερευνητές της NDE φαίνεται να αγνοούν εντελώς την πιθανότητα ότι η εμφανής απουσία κρίσης στις αρχικές στιγμές μετά το θάνατο μπορεί να είναι μια λανθασμένη εντύπωση. ή αυτή η κρίση θα μπορούσε πράγματι να συμβεί, αλλά αργότερα.
3. Οι ΝΔΕ είναι οι ίδιοι προετοιμασίες για τη μετά θάνατον ζωή. Ο πατέρας Σεραφείμ περιέγραψε ως «τραγικό» και «άδικο» την αφελής άποψη ότι η πίστη, η μετάνοια, ο πνευματικός αγώνας και η συμμετοχή στα Μυστήρια ήταν λιγότερο σημαντικά από τη λεγόμενη κατανόηση και αγάπη που υποτίθεται ότι προκάλεσαν οι ΝΔΕ και άλλες τέτοιες εμπειρίες. Ο Πατήρ Σεραφείμ επέλεξε αυτά τα δόγματα πίσω στις διδασκαλίες των πνευματιστών του 19ου αιώνα. Το πνευματιστικό κίνημα προέκυψε στην Ευρώπη κατά τη δεκαετία του 1850 και βασίστηκε εν μέρει στην αντίληψη ότι οι ψυχές μπορούν να προχωρήσουν σε υψηλότερα επίπεδα ύπαρξης. Οι πνευματιστές διδάσκουν επίσης ότι οι «προχωρημένες» ψυχές πρέπει να καλωσορίζουν τον θάνατο χαρούμενα, επειδή ο θάνατος έλαβε την υπόσχεση για μεγαλύτερη «φώτιση».
Τέτοιες διδασκαλίες, εξήγησε ο πατέρας Σεραφείμ, εφευρέθηκαν από δαίμονες και παραδόθηκαν μέσω των μέσων ενημέρωσης στους πνευματιστές. Αυτά τα δόγματα προορίζονταν ειδικά για να εξουδετερώσουν και να αντικαταστήσουν την παραδοσιακή χριστιανική αντίληψη της μετά θάνατον ζωής. Ο πατέρας Σεραφείμ χαρακτήρισε την αποκρυφιστική αντίληψη της ζωής μετά το θάνατο, που αποτελεί παράδειγμα στο Νέας Εποχής των ΝΔΕ και της μετά θάνατον ζωής, ως απλά μια δημοφιλή εκδοχή πνευματιστικών δογμάτων του προηγούμενου αιώνα. Τέτοιες πεποιθήσεις είναι ακριβώς αυτό που οι δαιμόνες επιθυμούν να ενθαρρύνουν, μέσα από απολογισμό ενός "μη κρίσιμου" υπεροχή που περιμένει τις ψυχές "από την άλλη πλευρά.
Ο πατέρας Σεραφείμ έρχεται σε αντίθεση με τις επιπτώσεις των σύγχρονων ΝΔΕ με τον αντίκτυπο που έχουν τα αυθεντικά οράματα της μετά θάνατον ζωής στους πιστούς. Ένα αληθινό όραμα της μετανάστευσης αφήνει το θέμα με δέος και βαθιά επίγνωση της αμαρτωλότητάς του. Η σύγχρονη NDE, από την άλλη πλευρά, τείνει αντ 'αυτού να μειώσει ή ακόμα και να εξαλείψει την αίσθηση της αμαρτίας σε ένα άτομο

Not the holy spirit

There are no super christians speaking in tongues, yet that is THE doctrinal distinctive of Pentecostalism. And after a while, I just got the feeling that the Holy Spirit  even present in these churches - not the Holy Spirit of the Bible - as the Great Conviction of sin. I didn't feel much of anything in those churches, to be honest. Pentecostals seem to have a completely different take on the Holy Spirit.
The problem I see in Pentecostalism is the Continuationist belief, and borne out of that is what we find today - all this wacky nonsense that is so far outside the Biblical parameters, because they are based on one's own thoughts, feelings, emotions, ecstatic utterances and experiences, all of which must be tested against the Word of God, and most of which fails the test. If we don't "test all things," how do we know if it's actually from God?
That doctrinal distinctive of speaking in tongues opens up the Pandora's Box where anything goes. None of them believe in Scripture Alone....or as Martin Luther called it, Sola Scriptura, one of the very foundations of Protestantism.

Read Here

A person who has hallucinations thinks it is a real experience. A demonic illusion by using information from someone else's life really looks. Reincarnation is a logical explanation for these experiences, false, yet reasonable. "Wait a minute! You said these last experiences of life can not be explained as hallucinations!" There are various kinds of hallucinations. One is caused by body chemistry, illness, etc. The other is from an altered state of consciousness that comes from things like: Hypnosis Yoga -Estolic religion types of meditation Biofeedback Various drugs Some types of electrical stimulation applied to the brain "Going to an ecstasy" to act as an average spirit "Medium" (a term used by UFO researchers. The activity involved is the same means of practice.) "Remote viewing" (a term used by the US military to describe the same activity as channeling means or practices.) Communicating with "spiritual guides" Typical activities in one session "Visualization" techniques Any kind of activity that occult invites spirits to come in contact, such as Ouija paintings, Tarot, astrology, consultations with a "medium". "Why does Satan struggle to come up with a big lie for reincarnation? What's the point?" Humanity has an innate desire to communicate with God. It is in our nature because God placed it there. Satan will use every available means to lead people away from God. We should not make people believe that there is no god, it just has to get them not to believe in the God of Christians. A simple way to do this is with fake religious experiences, such as "past-life reincarnation." God will judge us from our faith and our actions. If we do not believe in Jesus and accept His gift of justification from faith we will be condemned. We can not process our salvation from good deeds, or any human being. But that's exactly what incarnation teaches - if it's a screw this time, you just have to do it over and over until you do it right. The lie wretched here is that man dies and discovers very slowly that he has no other chance.

Wednesday, November 13, 2019

Breaking the Lies of Masonry

Breaking the Lies of Masonry: Breaking the Lies of Masonry - Not all roads lead to God. The only way to God is through Jesus Christ. (Proverbs 14:12; John 14: 6) - People are essentially evil and need the blood of Jesus Christ to cleanse them. They must repent of their sins and turn to God in faith in Jesus Christ. (Romans 3:23; Luke 13: 5) - There is no dualism with God. God is light, in Him there is no darkness! (1 John 1: 5)

Transparency 108: - God will punish all those who follow other gods. The first commandment is to have no gods besides Him. (Ex. 20: 3) Craftsmen who swear by other gods invite the wrath of Almighty God. - Masonry denies the deity of Jesus Christ. However, Jesus Christ is God coming into the flesh. He is God and always will be! (John 1: 1; John 8:58; John 10:30; 2 Corinthians 13:14) - Masonry excludes man in God's place. However, God resists the proud and will judge them, but gives thanks to the humble who repent and trust in Him. (John 4: 6)Slide 110: How to Get Freedom Fighters for Jesus Christ 1. The main lie they believe is that they are essentially "good" and do not need the blood of Jesus Christ to purify them. Give them the 10 commands and pass them along to move them away from their confidence. Masonry is a direct violation of the first commandment. 2. After sharing the law (the 10 commandments), share with them the Good News of the arrangement of Jesus Christ on the cross for their sins. 3. After repenting of their sins and trusting Christ to save them, the former Mason must now completely renounce Masonry.

Slide 111: Ephesians 5:11 "And you have no companionship with the useless works of darkness, but rather you expose them."

Transparency 112: 2 Corinthians 6: 17-18 "That is why you come out of them and stand apart, says the Lord. Do not touch what is unclean and receive you." "I will be your Father, and you will be my sons and my daughters. says the Lord Almighty. "

Slide 113: Revelation 18: 1-5 After these things, I saw another angel come down from heaven, having great power, and the earth is illumined with his glory. And she cried out with a loud voice, saying, "Babylon the Great has fallen, she has fallen, and she has become a dwelling place of demons, a prison for every wild spirit, and a cage for every ugly and hateful bird!" Because all nations drank from her wine in the wrath of her fornication, the kings of the earth have testified with her, and the merchants of the earth have become rich through the abundance of her luxury. "And I heard another voice from heaven saying," Get out of it, my people! her sins and do you receive from her wounds. " j sins have reached to heaven, and God remembered its iniquities.

ELECTED bunch of SATANISTS

All Americans are controlled by an ELECTED bunch of SATANISTS.
We should have NO TOLERANCE for SATANISTS/BANKERS/ILLUMINATI.
Simple Solution:
ARREST THE ILLUMINATI FOR CRIMES AGAINST HUMANITY.
RETURN THE STOLEN MONEY FOR GLOBAL PROSPERITY.
1. Who owns the FED?
2. What do they do with the money they steal from us?
The ILLUMINATI are responsible for starting ALL MAJOR WARS.
They (Rothschild) OWN the FEDERAL RESERVE.
They are worth $500 Trillion.
They OWN EVERYTHING (Media, Banks, Governments, Oil, Elect.,Entertainment...)
And use OUR MONEY to CONTROL US through the "Official" News.
We the People should own the Federal Reserve and collect the interest. Not the Rothschild Empire!
Satanists cannot ascend to Heaven where desires manifest because they Lack Compassion.
And they want to keep US here with them.With the devils=SAY NO TO THEM

Tuesday, November 12, 2019

Αγιος Ισαάκ ο Συρος


 Μὴ κρίνετε ἵνα μὴ κριθῆτε· ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε

μετρηθήσεται ὑμῖν. Μθ ζʹ 12

Οι άνθρωποι δεν κρίνουν τον ζήλο από τα είδη της σοφίας, αλλά από τις

αρρώστιες στην ψυχή, ο οποίος (ζήλος) είναι αποτελέσματα μικρής

νοημοσύνης και πολλής ανοησίας.

Η αρχή της σοφίας του Θεού είναι η επιείκεια και η πραότητα, η οποία

(σοφία) υποφέρει τις ασθένειες των ανθρώπων, και αυτό είναι κατόρθωμα

γενναίας και μεγάλης ψυχής· διότι λέει ο απόστολος Παύλος, εσείς οι

δυνατοί να βαστάζετε τις ασθένειες των αδυνάτων, και να διορθώνετε τον

φταίκτη με πνεύμα πραότητας· από τους καρπούς του πνεύματος

λαμβάνει ο απόστολος την ειρήνη και την υπομονή.


Friday, October 25, 2019

READ THE TRUTH HERE

spiritual guide = demonic beings

Like most occultists, Albert Pick had a "spiritual guide" distributing "Divine Wisdom" and enlightened how to achieve the New World Order. A "spiritual guide" is a "being" that meets someone who has given more of himself in the practice of concealment. However, people who are professionals of New Age Religion do not see this as a bad thing. In fact, they would strongly support that they are filled with happiness and joy by interacting with their "spiritual guides".

Difficult to heal

On the right our demons are luring with spiritual passions, and rational thin and indiscriminate pride, arrogance, self-opinion, vanity, condemnation of others, rebellion, disobedience, selfishness, cults, cults, high thought, blasphemy, doubt, mistrust , dreams, visions, magic, etc. After the passions, it was the foundation of the pride of Lucifer that fell, and it is difficult to heal 


After separation, the soul has its senses and consequently feels, perceives and generally exercises all the energies of the soul (Revelation 6: 9-10; 7:15; 1 Peter 3:19; Hebrews 12:23; Luke 16: 27-28). The word "sleep", in which death is characterized, refers not to the soul but to the body. In Matthew 27:52 we read that many saints who had fallen asleep found. The last decision will be made at the second coming of Jesus Christ, a strong faith of the Church is recorded in the symbol of faith that "He (Jesus Christ) will come again with glory to judge the fast and the dead." The time of the Second Coming of Jesus Christ is not known and, according to Revelation, he can in no way guess.

The doctrine of reincarnation in all its various forms contradicts the teaching of Scripture concerning the nature and purpose of man. This false religion has objective evidence in favor of and based on fantasy. However, it turns out the attractions both promise a kind of immortality of the soul (in primitive and pagan form) and, on the other hand, deny God's judgment and punishment of hell. It frees the sinner from fear and responsibility for inappropriate actions. The logical conclusion of the teaching is that even if the person committed many sins in this life to the next reincarnation may improve his position. After an endless cycle of reincarnations each person will eventually reach the same end, as everything else, mixing with the ultimate. The only difference is in the amount of cycles.

Tuesday, October 22, 2019

TrapsAmong the current generation of very popular eastern "wise men", Indian gurus, Tibetan laments, Japanese Zen masters, etc. ... The essence and purpose of all these "spiritual" nets and traps are always the same: man from knowing the true God, repenting, calming and calming the conscience without confessing sins, concealing the real painful position of the soul, creating the illusion of "spiritual" and physical health ... All these teachings are spiritual Oh yes ... Eastern religions inspire the sick man to be healthy, awakening faith in perfection and divinity, nourishing pride, with the action of evil spirits generously presenting his most exquisite and delightful "spiritual comfort" his "vision" , 'Experiences', 'peace', 'peace' and 'infinity'

The doctrine of reincarnation

The doctrine of reincarnation in all different forms contradicts the teaching of the Scripture about the nature and purpose of man. This false religion has objective elements in favor and based on imagination. However, it proves to attract the promise of a kind of immortality of the soul (in primitive and pagan form) and, on the other hand, it denies the judgment of God and the punishment of hell. It frees the sinner from fear and responsibility for inappropriate actions. The logical conclusion of teaching is that even if the person committed many sins in this life during the next reincarnation can improve his position. After an endless cycle of reincarnations, each person will eventually reach the same end as all others, mixing with the ultimate. The only difference is in the number of cycles. A person who has hallucinations believes it is a real experience. A demonic illusion by using information from someone else's life really looks like. Reincarnation is a logical explanation for these experiences, false, but reasonable. "Wait a minute! You said that these last experiences of life can not be explained as hallucinations!" There are various kinds of hallucinations. One comes from body chemistry, illness, etc. The other comes from an altered state of consciousness that comes from things like: Yoga - Estonian religion Types of meditation Biofeedback Various drugs Some types of electrical stimulation applied to the brain "Go to a ecstasy "act as an average spirit" Medium "(a term used by UFO researchers). The relative activity is the same means of practice.)" Remote viewing "(a term used by American capable army to describe the same activity as channeling means or practices.) Communication with "spiritual guides" Typical activities in one session Visualization techniques Any kind of activity that conceals the spirits in contact, such as Ouija, Tarot, astrology, consultations with a "medium." "Why does Satan struggle to find a big lie for reincarnation, what is the point?" Humanity has an innate desire to communicate with God. It is in our nature because God has placed it there. Satan will use all available means to lead people away from God. We should not make people believe that there is no god, it just has to make them not believe in the God of Christians. A simple way to do this is with false religious experiences, such as "reincarnation in the past". God will judge us from our faith and deeds. If we do not believe in Jesus and accept the gift of justification from faith, we will be condemned. We can not process our salvation from good deeds or from any human being. But that is exactly what the incarnation teaches - if this is a screw this time, you must do it again and again until you do it right. The false lie here is that man dies and discovers very slowly that he has no other opportunity. You just have to do it again and again until you do it right. The false lie here is that man dies and discovers very slowly that he has no other opportunity. You just have to do it again and again until you do it right. The false lie here is that man dies and discovers very slowly that he has no other opportunity.
μην ακούτε κάθε μαλάκα αφελής, αιρετική άποψη για την μετενσάρκωση, για τους ανθρώπους που λένε, μιλούν με τους αγγέλους, που συγχέονται από τους διαβόλους, και όλοι λένε για την μετενσάρκωση. η ψυχή μας δεν μπορεί να πάρει οποιοδήποτε είδος του μετασχηματισμού. Για εκείνους που λένε, εγώ έκανα αναδρομή σε προηγούμενες ζωές, και ήμουν άνδρας ή γυναίκα στην προηγούμενη ζωή μου, λέω αυτό, οι διάβολοι μπορούν στο υποσυνείδητο μυαλό σας, και κάτω από την ύπνωση, και μπορεί να σας δείξει ό, τι επιθυμείτε να σας δείξει για να πείσει, αυτό βλέπετε είναι αλήθεια.ως επί το πλείστον χρήση του διαβόλου αυτό για τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι αθώα, μπορεί να πείσει και πιο εύκολα υπόλοιπους από σας.οι διάβολοι πηγαίνουν σε παιδιά αυτών όταν κοιμούνται,και να παίξει το παιχνίδι του κινηματογράφου , το μικρό παιδί ξυπνά το πρωί, και να πω στον αφελή ηλίθιο τον πατέρα, ότι πριν στην προηγούμενη ζωή άλλο πατέρα του είχε.ξυπνήστε κουτάνθρωποι=

1: A small child sleeps.

2: Fake previous life memories are placed in the mind of the child.

3: The child wakes up and thinks that it is in fact someone else. The child thinks so: "I was somebody else in my previous life. One day I died, and now I was born again. I had an another family. I had a wife and three kids. We lived in Bangkok. They still live there."

4: This child tells them to adults. This child does not lie, even shows the location of the old family home etc. These are checked and confirmed.

5: Some seniors believe it. Then they publish books that support the doctrine of reincarnation.

6: People believe in reincarnation by his tricks, OF DEVILS.

---

2 Corinthians 2: 11
so that we may not be overreached* by Satan, for we are not ignorant of his designs.*

Friday, July 5, 2019

Τaking over of the Antichrist

Agios Kosmas of Aitolos (+
1779)
 One thing to reveal to you, my Christians, I pray that you will burn your heart, it is terrible and sad, my heart trembles to say, but what am I doing, where my Christ says I do not reveal it, goes to hell? The Holy Bible, the Holy and the Holy Gospel reveal to us that
in the 8th century there will be the end of the world
and this world is going to spoil.

Saint Ambrose Optinas (+
1891
)
"If in Russia, too, due to contempt of the commandments of God and the weakening of the rules and the checks of the Orthodox Church, and for other reasons, piousness decreases,
immediately after the final fulfillment
what was written at the end of the Bible,
in Revelation
of St. John the Theologian "O

St. Theophanes in the enclosure (+
1894
)
"Although the name of Christ will be heard everywhere and everywhere there will be visible Churches and
ecclesiastical sequences
 , all this will be
 only appearance
 , while
there will be real apostasy
.
That is why it will be the Antichrist ... "It is noteworthy that ecumenism was printed in 1986 but was informally earlier. Apostasy is the distortion of the spiritual incarnations of Orthodoxy
When
the royal power falls and
The world
everywhere
founded republics
 then there will be room
for
him
 Antichrist
to act
«

Agios Athanasios the Great (+
373
)
»
The Orthodox Church will hide from the eyes of the people behind the curtain of the confrontations of the heresies, the rational thinking of the positivist meditation and the various atheistic and materialist theories, which will be advertised in the name of human scientific knowledge. Ignorance will cover Orthodoxy and will or will be assimilated to the heresies and will be understood as part of the cosmically understood "Christianity" or will be considered as an event of outdated eras. It will be considered once, but it does not exist today, as it helped the former humanity, but it is not useful to it

present. And historical knowledge is still not considered useful and therefore devoid of interest. Thus, due to the lack of knowledge or the existence of only misleading information,
Orthodox Church
will come
to oblivion

For many
by the peoples ...
If the Church is forgotten
in the world, then
is removed
and
another obstacle
 ,
for

the assumption of the Antichrist

Monday, April 8, 2019

 Book of all heretics A scripture book of all heretics = because it can not be properly interpreted, such as the eschatological orientation of the Pentecostal prophecy directly linked to another oppressive psychological manifestation, which is the rapture of the Church of Christ before the arrival of the Antichrist according to their claims . With Church serum definitely means themselves. It should be to add that there is a large number of Pentecostal groups, arguing exactly the opposite, namely that the rapture will be after the arrival of the Antichrist and the Great Tribulation to follow Whoever tells us about Christ or to remain in the hands The Bible is not sure or sure to believe in Christ, as we believe is really tragic and terrible is the book of all the heretics. All heretics in this report. Because it is difficult for every Christian to immediately carry out the mistakes and cacisms of the heretics he should be avoided at all costs
PROTESTANT TV shows are doing things like taking devils out of humans all the time while breaking the law of God. The Word tells us how anyone can cast out demons, but still not make it to heaven in Matthew 7:21-23, Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity." Iniquity is known sin. What is sin? Sin is the transgression of the law/ten commandments. 1 John 3:4. Anyone can cast out demons in the name of Jesus. That is how powerful His name is! Casting demons out means nothing for salvation of anyone, or church or a people. Isaiah 8:20. Just the name of God cause the enemy to tremble.
Do they believe they are really doing miracles? with the help of Satan, because they have no distinction
These people are working the devil's work. All these heresies, the devils work well with them. - They use the name of Jesus and deceive the naive people. They can not understand that the devil can work with them. The devil gives and the devil takes it away. If you put these shit, it's hard to get out. if you do not humble yourself and do not confess your sins to a priest. = And you will be free from them. Superb mines. To justify the use of their languages, they refer in particular to the first letter of Saint Paul to the Corinthians (chapters 12-14). But St. Paul wrote this passage precisely because the languages ​​had become a source of disorder in the Church of Corinth. and even if it does not prohibit them, it reduces decisively their importance. This passage, therefore, should not encourage modern language revival but discourage it, especially when it is discovered (like the Pentecostals themselves) that there are other sources of speech in languages ​​other than the Holy Spirit! As Orthodox Christians we already know that speaking in tongues as a true gift of the Holy Spirit can not appear to people outside the Church of Christ.


Spirit of Darkness! Lucifer

Lucifer, the Light-bearer! Strange and mysterious name to give to the Spirit of Darkness! Lucifer, the Son of the Morning! Is it he who bears the Light, and with its splendors intolerable, blinds feeble, sensual, or selfish souls? Doubt it not! Masons from the first initiation which is the first degree are urged to mightily "seek the Light!" The average Mason is continually saying that he is "seeking the Light," and will spend his entire life "moving toward the Light." People who haven't studied this subject would assume that this "Light" is the revelation of the God of the Bible. This statement is continuously held up to try to convince us that Masonry is Christian. , Albert Pike is saying that Lucifer is the One who bears the Light of Freemasonry. The sentence immediately preceding confirms not only that that Lucifer is the Light-bearer, but that Masons of previous degrees have been led to believe that the opposite was true.


IF YOU"ENTER THE SATANIC WORLD OF THE FREEMASONS

Devil worshipers= IF YOU"ENTER THE SATANIC WORLD OF THE FREEMASONS" THE ONLY MASTER IS JESUS ​​CHRIST AND NO ONE ELSE IS TO BE WORSHIPED! We're being controlled by secret societies their evil actions speak louder than words it's in their very nature to stay hidden while they're destroying Gods beautiful world Freemasons are pulling the strings believing Lucifer is their angel of light the whole wide world will be theirs if they follow his lead and we won't notice what's hidden in plain sight and who's the figure head to all this secrecy who's heading up its occult agenda Satan himself is behind this whole mess but I believe in Jesus and I won't surrender they're using war for their evil agenda to remove any leader who just won't submit to their debt-laden control and corruption they'll crush any power who stand against their politics and they've purchased nearly all forms of media to spout propaganda to brainwash the masses and they're manipulation things that our children learn as they're trained to comply in their classes I believe in Jesus the King of Kings with his heel, He'll crush that serpents head He's coming back to bring truth and justice and that occult agenda can go to hell and stay dead As do most occultists, Albert Pike had a "spirit guide" distributed "Divine Wisdom" and enlightened on how to achieve the New World Order. A "spirit guide" is a "being" who meets someone who has given more of themselves to the practice of the occult; However, people who are practitioners of New Age Religion do not see this as a bad thing. In fact, they would strongly support that is filled with happiness and joy by interacting with "spirit guides" them.Lucifer, the Light-bearer! Strange and mysterious name to give to the Spirit of Darkness! Lucifer, the Son of the Morning! Is it he who bears the Light, and with its splendors intolerable, blinds feeble, sensual, or selfish souls? Doubt it not! Masons from the first initiation which is the first degree are urged to mightily "seek the Light!" The average Mason is continually saying that he is "seeking the Light," and will spend his entire life "moving toward the Light." People who haven't studied this subject would assume that this "Light" is the revelation of the God of the Bible. This statement is continuously held up to try to convince us that Masonry is Christian. , Albert Pike is saying that Lucifer is the One who bears the Light of Freemasonry. The sentence immediately preceding confirms not only that that Lucifer is the Light-bearer, but that Masons of previous degrees have been led to believe that the opposite was true.

Exposing a Word Conspiracy

Exposing a Word Conspiracy For those who believe they are just strangers to the outside space who have created everything, I say that God has created each one of us. And he can give his own interpretation of what he can understand from an image, the ground or the sky. Restricted IQ has made us a lot of mistakes so far ... Hitler has begun with the occult and the construction of UFOs for several years and continues today in areas 51. There is a demonic and human manufacturer. Is not this only and we eliminate the other? We both have them. That is why we are confused ... If they can not express themselves and say for example ... we come to peace "Allens = Demonic beings There can be no abduction when you use the name of Jesus. Does the advanced weapons you see today = Build 50 years ago, can you imagine today? You will see this soon on your screens = Third World War You will see the high-speed aircraft, You will get everything from all kinds of weapons, And the world you know now will come back disappear if 200 years from the disaster Σήμερα, οι σκοτεινές δυνάμεις του Σατανά ονομάζονται Αλλοδαποί ή κάτι αρνητικό. Είναι οντότητες του Σατανά που θέλουν να χάσουν το μυαλό σας. Και το έκαναν με πολύ όμορφο τρόπο. Είναι σημάδι της σημερινής πνευματικής κρίσης ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι με όλη τους την περήφανη φώτιση και «σοφία» ξέρουν και πάλι τέτοιες εμπειρίες - αλλά δεν έχουν πλέον την χριστιανική υποδομή για να τις ερμηνεύσουν μαζί τους. Οι σύγχρονοι ερευνητές των UFO, αναζητώντας μια εξήγηση για τα φαινόμενα που έχουν γίνει πολύ ορατά στο οπτικό πεδίο, συνεργάστηκαν με τους σημερινούς ψυχικούς ερευνητές σε μια προσπάθεια να διαμορφώσουν μια «ενοποιημένη θεωρία πεδίων» που περιλαμβάνει τόσο ψυχολογικά όσο και υλικά φαινόμενα. Αλλά τέτοιοι ερευνητές συνεχίζουν να προσεγγίζουν μόνο τις σύγχρονες "φωτισμένες" τον άνθρωπο και να εμπιστευτεί τις επιστημονικές παρατηρήσεις για να δώσει απαντήσεις σε ένα πνευματικό πεδίο που δεν μπορεί να είναι «αντικειμενικά» προσιτό, αλλά μόνο με πίστη. Ο φυσικός κόσμος είναι ηθικά ουδέτερος και μπορεί να είναι σχετικά γνωστός σε έναν αντικειμενικό παρατηρητή. αλλά το αόρατο πνευματικό βασίλειο περιλαμβάνει καλά και κακά όντα και ο «αντικειμενικός» παρατηρητής δεν έχει κανένα μέσο να διακρίνει το ένα από το άλλο εκτός αν δεχτεί την αποκάλυψη που έχει κάνει σε αυτούς τους ανθρώπους τον αόρατο Θεό. Έτσι, οι σημερινοί ερευνητές των UFO τοποθετούν τη θεϊκή έμπνευση της Βίβλου στο ίδιο επίπεδο με την αυτόματα εμπνευσμένη σατανική γραφή του πνευματισμού και δεν κάνουν διάκριση μεταξύ της δράσης των αγγέλων και της δράσης των δαίμων. Πολλές πρόσφατες μελέτες UFO από τους Ευαγγελικούς Προτεστάντες συγκεντρώνουν όλα αυτά τα γεγονότα και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα φαινόμενα των UFO είναι απλώς δαιμονικές. * Είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε διαφορετικό συμπέρασμα Ορθόδοξος Χριστιανός ερευνητής. Ορισμένες ή πολλές από τις εμπειρίες μπορεί να είναι αποτέλεσμα απάτης ή ψευδαισθήσεων. αλλά είναι απλά αδύνατο να αφαιρέσετε μία από τις χιλιάδες αναφορές UFO με αυτόν τον τρόπο. Ένας μεγάλος αριθμός σύγχρονων μέσων ενημέρωσης και τα πνευματικά τους φαινόμενα είναι επίσης παραπλανητικά. αλλά η νοοτροπία της Mentism, όταν είναι γνήσια, παράγει αναμφίβολα πραγματικά "παραφυσικά" φαινόμενα κάτω από τη δράση των δαίμων. Τα φαινόμενα UFO, τα οποία έχουν την ίδια πηγή, δεν είναι λιγότερο αληθινά. ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΔΩ = Υπάρχει τόσο ένας άνθρωπος και ένας διάβολος, ένας εξέχων κατασκευαστής. Η Stealth Bombardment είναι η πιο προηγμένη τεχνολογία που είναι γνωστή στο αμερικανικό κοινό και αναπτύχθηκε πριν από 30 χρόνια. Τι νομίζετε ότι έχουν τώρα; Ορισμένες ή πολλές από τις εμπειρίες μπορεί να είναι αποτέλεσμα απάτης ή ψευδαισθήσεων. αλλά είναι απλά αδύνατο να αφαιρέσετε μία από τις χιλιάδες αναφορές UFO με αυτόν τον τρόπο.

The aliens of our time match the demons

Τα περισσότερα φαινόμενα που συνοδεύουν την εμφάνιση UFO ή επαφή με εξωγήινους, βρίσκονται σε παρόμοια μορφή με τον πνευματισμό και τη μαγεία.Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι τα ονόματα των πολλών αλλοδαπών που μοιάζουν με τα ονόματα πολλών δαιμονικής θεότητες που λατρεύονταν στην αρχαιότητα, ή που είναι γνωστοί στους έμπειρους τις μαγικές επικλήσεις δαιμόνων. Για παράδειγμα, υπάρχει η περίπτωση μιας γυναίκας που ανέφερε πρόσφατα την εμφάνιση ενός UFO, και ο οποίος είπε ότι μετά από αυτό, μιας που παρουσιάζονται με τα πόδια τράγου, λαμπερά μάτια και τα μυτερά αυτιά κλασικό παγανιστικό θεό (τον θεό Πάνα στην αρχαία ελληνική θρησκεία )! Δύο διάσημα «αλλοδαπών» που έχουν εμφανιστεί σε πολλούς ανθρώπους είναι μη πολικά και εναύσματα, αντίστοιχα, πιθανώς τα ονόματα των Απολλύων και Αστάρτης, δαιμονικές θεότητες αναφέρονται στην Αγία Γραφή-Ό δε Διάβολος εκμεταλλευόμενος την σΰγχυσιν των καιρών, και την άδιαφορίαν του χριστιανού δια την ψυχικήν του σωτη­ρίαν, εργάζεται πυρετωδώς να αχρήστευση το έργον της Όρθοδόξου Εκκλησίας=Rev 12:7 And there was war in heaven: Michael and his angels fought against the dragon; and the dragon fought and his angels, Rev 12:9 And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, and Satan, which deceiveth the whole world: he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. The aliens of our time match the demons and fallen angels mentioned in the Bible in terms of their behavior.

This people are naive.They are getting read for the coming of Antichrist

This people are naive.They are getting ready for the coming of Antichrist. The new Beast 666 system will mandate that every man, woman, and child on planet Earth be issued a high tech, "Smart," I.D. card, called a Universal Biometrics Card. The chilling system is slated to be fully in operation .
This I.D. card allows the New World Order police state to track and link every man, woman, and child on planet Earth. Our activities are to be monitored 24 hours a day, seven days a week, by federal Gestapo agencies -- the FBI, IRS, BATF, CIA, CIA, DEA, NSA, U.S. Treasury Service, and Department of Justice. International police and intelligence agencies are linked with the Beast 666 system, to include America's Big Brother-enforcing CIA, the vicious Russian KGB, the devious and wicked British Intelligence Service, and Israel's terrorist Mossad spy organization.
No Privacy With the Orwellian "Beast I.D." System
The computerized Universal Biometrics Card guarantees the control and surveillance of every living human being. The card contains templates, or samples, of the "individual's DNA genotype" and his or her "human leukocyte antigen." The artificial intelligence software and special sensors loaded into the card implement a number of other identification methods, including the capture of such human features as profile and facial photos, fingerprints, footprints, and iris scans of the eye.
A computerized, pen-like, fiber-optic and laser camera will be used at I.D. card issuing centers to be set up around the world. All citizens will be ordered to report to these centers and "volunteer" their bodies to the camera devices so that the I.D. card can instantly be manufactured and issued. Babies born in the future will immediately be entered into the system at hospitals and other birthing centers.
Massive, Global Computer System Established
Προκαταρκτικές πληροφορίες για το έργο L.U.C.I.D. ακόμη και τώρα διαδίδεται σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Οι διευθυντές αυτών των οργανισμών θα ενημερωθούν για τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουν την προπαγάνδα και θα ανταποκριθούν έξυπνα στις έρευνες του δημόσιου και του τοπικού Τύπου, έτσι ώστε η τρομερή αλήθεια να μην γίνει γνωστή μέχρι να είναι πολύ αργά. Για παράδειγμα, οι κυβερνητικοί δημόσιοι εκπρόσωποι θα καθησυχάσουν τις φοβισμένες και έκπληκτοι μάζες που "όλες οι συνταγματικές προστασίες παραμένουν στη θέση τους".
Οι γιατροί περιστροφών στο Λευκό Οίκο, φυσικά, θα καθησυχάσουν καθησυχαστικά τους ανησυχούντες πολίτες ότι το νέο σύστημα έχει σχεδιαστεί για να τους «προστατεύει» από άγριες πράξεις διεθνών και εγχώριων τρομοκρατών, όπως συνέβη στις βομβιστικές επιθέσεις του Παγκόσμιου Εμπορικού Κέντρου της Οκλαχόμα και της Νέας Υόρκης. Το κοινό πρέπει να πιστέψει ότι "ο Λ.Κ.Κ.Ι.Ι. είναι για το δικό σας καλό και όποιος λέει διαφορετικά είναι είτε συνωμοσία ή επικίνδυνος αντι-κυβερνητικός διαδηλωτής".
Ο Θεός προειδοποίησε ότι αυτή η μέρα θα έρθει!

Η Βίβλος προέβλεπε ότι ένα τελικό σύστημα Beast 666 Universal Human Control System θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο και την υποδούλωση της ανθρωπότητας: "Ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει, εκτός από τον άνθρωπο που είχε το σήμα ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό το όνομά του "(Αποκάλυψη 13:17). Έτσι, ήξερα ότι έρχεται. Τώρα, τέλος, είναι εδώ, όπως προφητεύτηκε!

HUMBLE YOUR SELF,STOP THE SHOW,AND CONFESS YOUR SINS,ITS THE ONLY WAY

Αιρετικόν άνθρωποThe schismatics and heretics must read more carefully Bible and history Orthodox Church before come teach us properly faithful to the Bible or anything else.Nothing farther to sayν μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού» (Απ. Παύλος Τίτ. Γ10). 

Προσευχή στους Αγίους

Η προσευχή στους Αγίους ενθαρρύνεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Γιατί; Επειδή ο φυσικός θάνατος δεν είναι μια ήττα για έναν Χριστιανό. Πρόκειται για ένα ένδοξο πέρασμα στον ουρανό. Ο Χριστιανός δεν παύει να αποτελεί μέρος της Εκκλησίας στο θάνατο. Θεός φυλάξτε! Ούτε έχει παραμεριστεί, αδρανής μέχρι την ημέρα της κρίσης.

HOLY BIBLE

Book of all heretics A scripture book of all heretics = because it can not be properly interpreted, such as the eschatological orientation of the Pentecostal prophecy directly linked to another oppressive psychological manifestation, which is the rapture of the Church of Christ before the arrival of the Antichrist according to their claims . With Church serum definitely means themselves 
Τιμούμε τους αγίους, δεν λατρεύουμε-δεν πηγαίνουμε στον παράδεισο, απλώς παραδεχόμενοι ότι πιστεύουμε στον Ιησού. Αυτή είναι οι Πεντηκοστιανές παραισθήσεις. Οι διάβολοι πιστεύουν επίσης και παραδέχονται το ίδιο. Ξυπνήστε και μάθετε την αλήθεια από ορθόδοξους We honor the saints,not worship.

Holy Orthodox Faith

God honors the desires of those who diligently seek Him. This is why so many are coming out of Protestantism and entering the Holy Orthodox Faith.ORTHODOX TRUTH Dont make the mistake We live in the end of time, The devil has build a massive prophets on earth to speak in the name of Christ, to confuse us and to drag us out from the orthodox Church. and to strip us from our weapons which ORTHODOXY CAN PROVIDE TO US . The Holy Spirit will not operate outside the orthodox Church. You can say what ever you want but the day You die and you stand before the Throne of our Lord than you will find out about the Truth and than its too late. READ ORTHODOX BOOKS,SEEK THE TRUTH,AND WILL BE REVEAL TO YOU

believe in the reincarnation?

How do these events happen to children? With false memories:


1: A young child is asleep.

2: False past memories of life are placed in the mind of the child.

3: The child wakes up and thinks that he is actually someone else. The child thinks so: "I was another in my previous life, one day I died and I was born again, I had another family, I was a husband and three children, we lived in Bangkok."

4: This kid tells them to adults. This child is not, nor does it show the location of the old family home, etc. These are checked and confirmed.

5: Some older people believe it. They then publish books that support the doctrine of reincarnation.

6: People believe in the reincarnation of his tricks, DEVILS.

---

2 Corinthians 2: 11
so that we can not exult * from Satan, because we do not ignore his plans. *
---

This method is similar to the appearance of special dreams. Demons use small children for it. Because it is more convenient to persuade people. Adults are not very suitable because they start to question it. They have lived for many years and have not had such memories, and suddenly such memories appear. This situation is not very convincing. In addition, other people can not believe what these people say. They may think they are liars. On the other hand, young children are naive and can not lie and adults know it. In addition, young children have no doubts about these memories and can easily believe it. Moreover, the events and people at the place they describe are not fantastic.

In fact, false memories are even formed in the minds of adults. For example, some people have a mental problem and go to a therapist. If not all, some therapists use hypnosis as a therapeutic tool. They want to see the subconscious think that the psychological problems caused by an event in the past. Thus, hypnosis is applied to the patient. Hypnosis and meditation are the same thing. The difference is this: Meditation is done on its own, and hypnosis is done with the help of someone else. This is not the last stop. These are a transition phase when entering a trance. Trance is the last stop and there is a cinema next to the last stop. Three-dimensional movies are played. So the name of the movie is DREAM THEATER. Because the three-dimensional movies look so real.

Meanwhile, what happened to the patient? The patient passed? The patient has now gone to this cinema. The patient is currently moving to the film. The patient sees her own life in the film. She went to her childhood. Now live some of the worst events. That suffices, now it is starting to turn for the moment. The process was completed. False bad memories have been stored in mind. Trans is over. The patient was sleep-awakened. He is now alert.

Weak and Therapis True, because it was not in your subconscious before. We recorded them during ecstasy. We've added them to torture you.
Christ has conquered death, not by liberation from the body, but by the resurrection and immortality of the bodies. The doctrine of karma and reincarnation cancels the mystery of Christ salvation. The Elder, the eternal Judge will stand in man not only as a soul but also as the doctrine of reincarnation that negatively evaluates the body, it simply does not invalidate the hope of Christ, but also the sense of divine worship, the main purpose of the Eucharist - what is the point to suffer in this life if you have I do not remember the previous la is your life, what is the benefit to you in this life and should come again, having the same
Fundamental principles in Buddhism-Karma in Buddhism and the orthodox perspective - this nonsense of karma come and come again Only the quality, that is, the social environment, the physical appearance and the mental abilities of a person are determined by the acts of previous beings, but now his actions. If you see that other people are suffering and you are able to help, you do not focus on their karmic past but on your karmic opportunity here: Someday you may find yourself in the same situation as they are now, so here is your chance to act with the way you would like to act upon you when that day comes. It is not fatalism In Buddhism, regeneration is part of the continuous process of change. In fact, we are not born again only at the time of death, born and reborn every moment. However, the Bible did not talk about karma but about the judgment of God. The complete biblical verse is: Do not be fooled, God does not fret; for whatever sow he will also reap. - Galatians 6: 7). The concept of karma is nothing more than a wicked attempt to enter the physics laws of the soul and so the fans believe they depend on the guru for their liberation. Young Agers want to report karma as the law of personal responsibility, when in fact it is the opposite, a mechanism that allows one to behave as he wishes, fully aware that at some future date everything will be balanced and no fundamentalharm has because the young Agers believe that karma law could not work with full force during a single lifetime, suggest a long series of lives over which Souls' souls "work from its evil karma . The ultimate result, supposedly, of this long evolutionary process is God-realization, the great illumination in which the soul eventually becomes god. Hence, reincarnation is marketed as a flawless self-control mechanism, so disparities and imperfections in a person are gradually refined and eliminated. This deceptive philosophy is designed to ensure that no one makes a serious effort to their personal salvation, since, as New Agers claim, everyone is saved from the beginning, so does a Savior need? Again, Lucifer achieves an important goal when he takes someone to accept this threatening philosophy. The New Age movement has tried different ways to market reincarnation among Christians. Leading among them is hypnotic regression, where the subject is placed in a situation that is innocent and is caused to remember episodes from his "previous lives". This is an extremely clever trick as hypnosis, by its very nature, exposes the subject to demonic effects. Therefore, the implantation of "memories" is easy. Young Agers also want to report cases of children who remember their previous lives. This is extremely unpleasant, as children are very tempting and able to accept all kinds of myths and stories as part of their personal reality. If they are members of a family inclined to the occult, the child may also be exposed to an uncertain spirit and implanted with "memories" based on a verifiable event
The doctrine of Karma and reincarnation
Christ defeated killing, not by deliverance from the body, but also with the resurrection and immortality of the body. The doctrine of Karma and Reincarnation cancels the mystery of Christ's salvation. While the eternal Judge will stand not only the soul, but also as one body, the doctrine of reincarnation, which evaluates negatively the body, not only cancels the hope in Christ, but also the feeling of divine worship, the basic purpose of the Divine Eucharist, what is the point to suffer in this life, if you have no objection, which is the benefit of you in this life, and it will have to come again, having it, which for for a moment these are things of the devil, who wants to distract you attention from the truth

illuminati